Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
.
Reposted fromweightless weightless

July 22 2014

8076 7d1a 500
0979 5680
Reposted fromnfading nfading viaa-antimatter a-antimatter
9182 5495
2343 5374
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaa-antimatter a-antimatter
6775 2674
Reposted froma-antimatter a-antimatter
I tylko przyjdź. Dotknij mnie czule i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim. 
— Szekspir
Reposted fromunr-eal unr-eal
5666 2eb8
Reposted fromunr-eal unr-eal
7756 5e9a
Reposted fromunr-eal unr-eal
Dokąd mogłem uciec od siebie samego?
— św. Augustyn
Reposted fromunr-eal unr-eal viaTheStawiarski TheStawiarski
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viathefirstdrop thefirstdrop
chciałabym tak
rozpłynąć się
w powietrzu
utonąć
w próżni
własnych myśli
przestać istnieć
zapomnieć
jak się czuje
jak się boli
— Marta Kostrzyńska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl